Сеопфатна промоција

Сеопфатна промоција преку онлајн и печатен медиум и едукација на туристичките чинители во сите десет дестинации

Здружение на граѓани за промоција на туризам Џебен Водич, Скопје

Цел

• Зајакнување на ефектот врз конкурентноста на туристичките чинители преку промоција на онлајн и печатени медиуми
• Подобрување на туристичките производи и услуги врз основа на сознанија за потребите на приоритетните сегменти

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

2.697.498,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

2.407.517,00 денари

Џебен Водич:

289.981,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите