Шерпа јавање коњи

Шерпа јавање коњи

Здружение Коњанички Клуб БИСТРА, Галичник

Цел

Да се подобри квалитетот и квантитетот на туристичката понуда за активен рурален туризам во дестинацијата.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

3.536.250,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

2.970.450,00 денари

Здружение коњанички клуб
Бистра – Галичник:

565.800,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите