Промоција на ИТ

Промоција на информатички технологии за развој на туризмот

Сојуз на стопански комори на Македонија

Цел

Да се подобри туристичко – угостителската индустрија во Република Северна Македонија преку користење на технолошки иновации

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

5.094.750,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

4.571.750,00 денари

ССМ:

523.000,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите