Младински авантуристички туризам

Младински авантуристички туризам

ИПО Крсте Јон, Струга

Цел

Да се зголемат социјалните и
економските придобивки за локалното
население во Струга, преку зголемување
на сместувачкиот капацитет на ИО Крсте
Јон, промоција на извидништовото,
иницирање на нови типови туризам и
понуда на нови атракции за млади
посетители

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

16.724.710,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

15.051.910,00 денари

ИПО Крсте Јон Струга:

1.672.800,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите