Македонија од воздух

Македонија од воздух

Здружение на граѓани Македонски авантуристички дисциплини – МАД Скопје

Цел

Промоција на Македонија и збогатување на туристичката понуда преку развој на бренд дестинации за алтернативен туризам

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

3.425.000,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

3.075.000,00 денари

Македонски авантуристички дисциплини:

350.000,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите