Куќа на Соколови

Куќа на Соколови

Здружение на граѓани „Куќа на Соколови“

Цел

Да се промовира и развива туризмот во Општина Кратово.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

3.354.577,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

3.354.577,00 денари

Куќа на Соколови:

335.458,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите