Градење на капацитети

Градење на капацитети на туристички работници преку јазична обука

Македонска асоцијација за квалитет во наставата по странски јазици

Цел

Да се зајакнат капацитетите на 483 туристички работници преку специјализирана обука по странски јазици во областа туризам.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

3.381.000,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

3.042.900,00 денари

MAQS:

338.100,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите