Градење капацитети во туристичкиот сектор

Градење капацитети во туристичкиот сектор

ОУТУ Ванчо Питошески, Охрид

Цел

Да се креира образовна програма за изградба на капацитети во туристичкиот сектор со цел зголемување на квалитетот на дадените услуги

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

3.450.960,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

3.105.864,00 денари

ОУТУ Ванчо Питошески – Охрид:

345.096,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите