Винарска визба Лазар

Инвестиции во реконструкција на објект на Винарска визба Лазар

Винарска Визба Лазар

Цел

Да се зголемат
сместувачките капацитети и
понудат нови услуги во
Винарската визба Лазар од
Неготиносегменти.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

12.301.157,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

6.150.578,00 денари

Винарска визба Лазар:

6.150.578,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите