Тиквеш

Развој на еногастро туризам Искуси ја Македонија

Тиквеш - Вински туризам Кавадарци

Цел

Да се зајакне развојот на еногастрономскиот туризам во општините Демир Капија, Кавадарци и Неготино

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

19.381.447,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

9.120.097,00 денари

Тиквеш – Вински туризам:

10.261.350,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите