Театар Битола

Конзулите, градот, културата и нашата кујна: доживување од почетокот на 20 век

Омниа Проект, Хотел Театар Битола

Цел

• Да се зголеми сместувачкиот капацитет и туристичката понуда за активни туристи во Битола со развој на иновативни, културно – специфични активности
• Да се подобрат можностите за вработување во туристичкиот сектор, да се подобрат вештините на вработените и да се зголеми бројот на ноќевања во Пелагонискиот регион

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

2.036.140,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

1.018.070,00 денари

Омниа Проект, Хотел Театар Битола:

1.018.070,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите