Микеј Хантинг Клуб

Подобрување на развојот и конкурентноста на туристичкиот регион Дестинација 2 преку подобрени услуги и иновативна туристичка понуда на Хотел и Ресторан Хантерс Лоџ Камник

Микеј Хантинг Клуб

Цел

Да се зајакне
конкурентноста и да се зголеми атрактивноста преку зголемување на бројот на туристички посети и работни места.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

23.415.986,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

10.792.553,00 денари

Хотел Хантерс:

12.623.433,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите