Хотел Тимс

Реновирање и модернизирање на капацитетите и услугите на Хотел Тимс – Скопје

Хотел Тимс – Скопје

Цел

Да се подобри квалитетот на
сместувачките капацитети
на Хотел Тимс во повеќе
сегменти.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

14.177.442,00 ден.

Европска Унија и Влада на РСМ:

6.140.000,00 ден.

Хотел Пела:

8.037.442,00 ден.

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите