Хотел Пела

Реновирање и модернизирање на постечки капацитети и услуги на Хотел Пела - Охрид

Хотел Пела, Охрид

Цел

Зголемување на бројот на туристи преку модернизација на хотелот и понуда на услуги со врвен квалитет

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

12.484.230,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

6.157.222,00 денари

Хотел Пела:

6.327.008,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите