Еуро Хотел Градче

Реконструкција и реновирање на Еуро Хотел Градче заради повисока категоризирана туристичка услуга

Еуро Хотел Градче ДОО, Кочани

Цел

• Да се подобрат сместувачките капацитети
на Еуро Хотел Градче, Кочани за да се
исполнат очекувањата и потребите на
туристите
• Да се збогати туристичката понуда со нови
искуства и активности на туристите
• Да се подобри достапноста на
информации за збогатената туристичката
понуда на хотелот

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

9.936.910,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

4.968.455,00 денари

Еуро Хотел Градче:

4.968.455,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите