Берово

Доградби на Вип хотел Берово

Виптурс ДООЕЛ, Скопје

Цел

Малешево да стане
посакувана дестинација која
во целост ќе ги задоволува
потребите на туристите,
базирајќи се на принципите
на одржливо управување со
дестинацијата.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

2.023.600,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

1.011.800,00 денари

Вип хотел – Берово:

1.011.800,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите