АРКА

Прилагодување на понудата и услугите во дестинацијата Скопје, Куманово и околината за услужување на идентификуваните пазарни сегменти со висок потенцијал

Друштво за хотелски услуги АРКА, Скопје

Цел

• Да се подобри квалитетот и амбиентот на сместувачките капацитети
• Да се понуди уникатно и алтернативно кулинарно искуство
• Да се зголеми интересот за културното наследство на Старата Скопска Чаршија
• Да се овозможи пристап до неискористените надворешни активности и искуства во дестинацијата

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

7.630.304,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

 3.815.152,00 денари

Хотел Арка – Скопје:

3.815.152,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите