Вевчани

Туристички центар Вевчани – Еден центар еден туристички производ

Општина Вевчани

Цел

Да се зголеми атрактивноста на дестинацијата и подобри доживувањето на туристите преку воведување на нов интегриран туристички производ.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

60.516.100,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

51.458.658,00 денари

Општина Вевчани:

9.057.442,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите