Струмица

Економска валоризација на културната и алтернативна туристичка понуда на Цареви Кули во туристичката дестинација Струмица

Општина Струмица

Цел

Да се збогати туристичката понуда на Струмица преку валоризација на споменикот на културното и историското наследство, Цареви Кули.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

44.235.887,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

37.158.145,00 денари

Општина Струмица:

7.077.742,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите