Струга

Струга – Твојата туристичка дестинација

Општина Струга

Цел

Да се зголеми понудата и атрактивноста на туристичката дестинација.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

40.002.276,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

36,002,048,00 денари

Општина Струга:

 4.000.228,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите