Прилеп

Нови авантури, нови можности

Прилепско Езеро, Општина Прилеп

Цел

Да се зајакне туристичкиот потенцијал на Општина Прилеп преку создавање на услови за развој на активен туризам.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

49.487.797,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

43.549.261,00 денари

Општина Прилеп:

 5.938.536,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите