Офицерски дом Битола

Зголемена туристичка понуда на Пелагонискиот регион преку реставрирање и адаптирање на Офицерски дом заедно со партерното уредување

Општина Битола

Цел

Подобрување и креирање на
капацитети со историска и
културна вредност во насока на
развој на туризмот во
Пелагонија и околината

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

58.792.610,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

52.913.349,00 денари

Општина Битола:

 5.879.261,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите