Неготино

Вински, АПИ и ЕКО туризам во Неготино и околината

Општина Неготино

Цел

Збогатување на туристичката понуда во Неготино и околината преку искористување на постојни атракции, нивна ревитализација и создавање на нови туристички содржини.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

16.523.103,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

13.847.621,00 денари

Општина Неготино:

2.675.482,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите