Моноспитовско Блато

Унапредување на условите за развој на алтернативниот туризам на локалитетот – Моноспитовско Блато

Општина Босилово

Цел

Развој на алтернативен туризам на локалитет Моноспитовско блато
Заштита и унапредување на биолошката разновидност на Моноспитовското блато
Привлекување на туристи, ученици и студенти за посета и истражување на Моноспитовското блато

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

3.598.545,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

3.137.345,00 денари

Општина Босилово:

461.200,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите