Крива Паланка

Крива Паланка - Источна порта кон Европа (Фестивалска туристичка дестинација)

Општина Крива Паланка

Цел

Да се подобри квалитетот на живеење на локалната заедница и да се создадат услови за одржлив развој на туризмот во општината.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

40.597.020,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

36.537.318,00 денари

Општина Крива Паланка:

4.059.702,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите