Кочани

Планински велосипедски рај

Општина Кочани

Цел

Да се зајакне туристичкиот потенцијал на Осоговските планини преку создавање услови за развој на авантуристичкиот туризам.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

26.323.897,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

23.381.497,00 денари

Општина Кочани:

2.942.400,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите