Китино Кале

Ревитализација на Китино Кале

Општина Кичево

Цел

Да се воведат нови содржини во комплексот Китино Кале
Да се зголеми туристичката препознатливост на Општина Кичево
Да се создадат можности за локален економски развој

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

40.075.695,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

35.266.612,00 денари

Општина Кичево:

4.809.083,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите