Кавадарци

Интегрирана програма за развој на туризмот во Општина Кавадарци

Општина Кавадарци

Цел

Да се зголеми популарноста на Кавадарци како туристичка дестинација на национално и меѓународно ниво.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

37.242.799,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

31.256.951,00 денари

Општина Кавадарци:

5.958.848,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите