Карпош

Спротско адреналински парк - Карпош

Општина Карпош

Цел

Да се подобри туристичката и
спортска понуда во
Дестинацијата Скопје, Куманово
и околината преку изградба на
уникатно катче за спорт,
рекреација и социјални
дружења.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

55.581.825,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

47.238.993,00 денари

Општина Карпош:

8.342.832,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите