Чаир

Промоција на чаршиски туризам во Општина Чаир

Општина Чаир

Цел

Подобрување на туристичка инфраструктура во Старата Скопска Чаршија.
Промоција и валоризација на културното наследство во Општина Чаир

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

35.075.802,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

31.014.187,00 денари

Општина Чаир:

4.061.615,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите