Музеј на град скопје

Културните вредности и туризмот: Од стил на живеење до привилегија за доживување

Музеј на Град Скопје

Цел

Да се реконструира и унапреди Музејот на Град Скопје во современ мултимедијален простор, атрактивен за посетители (граѓани и туристи), кој нуди современ приказ на културното богатство на Град Скопје.

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

55.418.149,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

46.147.330,00 денари

Музеј на Град Скопје:

9.270.819,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите