Покана за доставување на понуди – Изведба на градежни работи за реконструкција на улица и паркинг до комплекс со спорстски содржини, пешачка и велосипедска патека, Oпштина Прилеп