Покана за доставување на понуди – Адаптација на Музеј на Град Скопје