Подгорски Ан

Култот на водата

Подгорски Ан, Струмица

Цел

• Да се зголемат капацитетите за сместување
и угостителство
• Да се збогати туристичката понуда со нови
активности и содржини
• Да се подобри промоцијата на
дестинацијата
• Да се подобрат капацитетите на локалното
население за производство на органска
храна и промоција на локалните туристички
атракции

Вредност

Вкупен буџет за потпроектот:

29.948.000,00 денари

Европска Унија и Влада на РСМ:

14.866.187,00 денари

Подгорски Ан:

15.081.813,00 денари

Запознај го тимот кој помогна во реализација на проектите