Покана за доставување на понуди – Набавка и инсталација на Смарт опрема за Општина Велес