Покана за доставување на понуди за Изведба на градежни работи за партерно и хортикултурно уредување на зелена рекреативна зона – градски парк Дојран во Општина Дојран