Покана за доставување на понуди – Изведба на градежни работи за реконструкција на летна сцена и партер, пристапна улица и рекреативна зона во Општина Дојран