Покана за доставување на понуди – Изведба на градежни работи за ревитализација на Китино Кале, општина Кичево