Покана за доставување на понуди за Градежни работи за реконструкција на пешачка патека и дрвени мостови до водопад Дуф, уредување на три излетнички места, поставување на урбана опрема, три набљудувачници и ремаркација на постоечки пешачки и велосипедски планински патеки