Единицата за спроведување на проектот (ЕСП) е одговорна за сите аспекти од спроведувањето на Проектот и неговите компоненти вклучувајќи мониторинг, известување, фидуцијарни функции и заштитни мерки во блиска соработка со ресорните министерства и јавните служби.

Тимот на Единицата за спроведување на проектот е составен од искусни професионалци, вклучувајќи: