• Дополнителни инвестиции на приватниот сектор во туристички активности во одбраните дестинации;
  • Зголемување на бројот на работни места поврзани со туризмот во одбраните дестинации;
  • Спроведување на реформите утврдени преку консултативен дијалог помеѓу приватните и јавните субјекти во рамките на процесот за управување со дестинациите;