За нас

За нас

Проектен тим

Единицата за спроведување на проектот (ЕСП) е одговорна за сите аспекти од спроведувањето на Проектот и неговите компоненти вклучувајќи мониторинг, известување, фидуцијарни функции и заштитни мерки во блиска соработка со ресорните министерства и јавните служби.
Тимот на Единицата за спроведување на проектот е составен од искусни професионалци, вклучувајќи:

Антонија Шишак

Директор на проект

antonija.sisak@lrcp.org.mk

Стојанче Митовски

Специјалист за управување со финансии

stojance.mitovski@lrcp.org.mk

Маја Блажев

Специјалист за развој на туризам

maja.blazev@lrcp.org.mk

Марјан Келемен

Специјалист за регионален развој

marjan.kelemen@lrcp.org.mk

Кристинка Радевски

Специјалист за градежни работи

kristinka.radevski@lrcp.org.mk

Славе Младеновски

Специјалист за културно наследство

slave.mladenovski@lrcp.org.mk

Мирјана Кочоска Стојановиќ

Специјалист за мониторинг, евалуација и комуникација

mirjana.stojanovic@lrcp.org.mk

Љубомир Петковски

Специјалист за животна средина

ljubomir.petkovski@lrcp.org.mk

Оливера Кржовска

Специјалист за набавки

olivera.krzhovska@lrcp.org.mk

Ивана Наумовска

Специјалист за набавки

ivana.naumovska@lrcp.org.mk

Дамјан Стојковски

Асистент за управување со финансии

damjan.stojkovski@lrcp.org.mk

Лаура Тренчева

Специјалист за градежни работи

laura7laura@gmail.com

Единица за спроведување на проектот

Проект за локална и регионална конкурентност |ПЛРК|

Адреса

ул. Мирослав Крлежа бр. 60/1 1000 Скопје

Телефон

+389 2 32 53 818

е-пошта

info@lrcp.org.mk