Рамка за управување со животната и социјална средина

Намената на oвoј дoкумент е да ги претстави прoписите за заштита на животната средина, пропишани од страна на македонските власти, како и јавните политики односно постапките кои треба да се почитуваат при спроведувањето на проектите финансирани и спроведени од страна на Светската банка, да ги утврди потенцијалните импликации и недостатоци во однос на животната средина, како и да ја постави рамката и постапките за управување и намалување на овие импликации и можните интервенции.

 

Превземи