ПЛАНОВИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ

Дестинација

„Туристичка дестинација е физичкиот простор во кој еден посетител поминува најмалку едно деноноќие. Опфаќа туристички производи како што се сервиси за поддршка и атракции, и туристички ресурси за патување и враќање во еден ден. Има граници со кои се дефинира управувањето, како и слика и перцепција со кои се дефинира неговата пазарна конкурентност.“

„Дестинацијата“ не е дефинирана со административни граници, туку преку клучните елементи кои ја сочинуваат дестинација од аспект на посетителот.

 

Превземи


ПЛАНОВИ ЗА РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ (НЕ-СПЕЦИФИЧНИ ДЕСТИНАЦИИ)

Овој извештај е изготвен во рамките на Програмата за конкурентни индустрии и поддршка на иновациите во Македонија (дотација од доверителски фонд од повеќе донатори) како поддршка на Проектот за локална и регионална конкурентност.

 

Превземи


АНАЛИЗА НА СИНЏИРОТ НА ВРЕДНОСТИ

 

ПревземиАНАЛИЗА НА ПАЗАРОТ НА ТУРИЗАМ

 

Превземи