Барање за изразување на интерес – Индивидуален консултант за правна експертиза