Local and Regional Competitiveness Project (LRCP)
Дома 2018-03-16T13:31:19+00:00

За проектот

Региони

Дестинација 1 ги опфаќа Охрид, Струга, Преспа и нивната околина;

Дестинација 2 ги опфаќа Скопје, Куманово и нивната околина;

Дестинација 3 ја опфаќа Пелагонија и околината;

Дестинација 4 ја опфаќа Тиквешијата и околината;

Дестинација 5 ја опфаќа Малешевијата и околината;

Дестинација 6 го опфаќа Реканскиот регион;

Дестинација 7 ги опфаќа Гевгелија и Дојран и нивната околина;

Дестинација 8 го опфаќа Полошкиот регион (Тетово, Попова Шапка) и околината;

Дестинација 9 ги опфаќа Струмица и нејзината околина;

Дестинација 10  ги опфаќа Штип,Радовиш и нивната околина.

Вести

1503, 2019

Покана за доставување на понуди – Изградба на пешачко велосипедски патеки делница: Центар Жупа – дебарски острови

Потпроект: Изградба на пешачко велосипедски патеки делница: Центар Жупа – дебарски острови
Потпроект бр: LRCP-1/18-SG-19
Наслов на договорот: Изградба на пешачко велосипедски патеки делница: Центар Жупа – дебарски острови
Референтен бр.: LRCP-1/18-SG-19-NCB/1

 1. Општина Центар Жупа доби подгрант средства од Европската унија во рамките на подгрантовата шема на проектот „Локална и регионална конкурентност“ финансиран од ИПА 2 доверителскиот фонд на Европската унија (aдминистриран од Светска банка) и има намера дел од добиените средства од овој подгрант да ги искористи за плаќања по договор за: Изградба на пешачко велосипедски патеки делница: Центар Жупа – дебарски острови.
 2. Кабинетот на Заменик Претседателот задолжен за економски прашања и координација со економските ресори/Општина Центар Жупа објавува покана за доставување на запечатени понуди од прифатливи понудувачи за Изградба на пешачко велосипедски патеки делница: Центар Жупа – дебарски острови.
 3. Процесот на понудување ќе се спроведе согласно методот “Национално  јавно наддавање” согласно  Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, јануари 2011 година, ревидирано јули 2014 година („Упатства за набавки“) и е отворен за сите прифатливи понудувачи како што е наведено во Упатствата за набавки. Исто така, погледнете ги параграфите 1.6 и 1.7 за политиката на Светска банка за судир на интереси.
 4. Заинтересираните прифатливи понудувачи можат да добијат дополнителни информации од Единицата за спроведување на проектот „Локална и регионална конкурентност во текот на работното време од 09:00 до 16:00 часот на адресата дадена подолу.
 5. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу. Електронско наддавање нема да биде дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат јавно отворени во присуство на назначени претставници на понудувачите и сите што ќе изберат да присуствуваат на адресата дадена подолу во 22.04.2019 во 11:00 часот.
 6. Сите понуди мора да бидат придружени со Гаранција за понуда во износ МКД 150.000.
 7. Адреса за контакт и доставување на понудите е:

Единица за спроведување на проектот
„Проект за локална и регионална конкурентност“
Адресирано до: Оливера Кржовска
ул. Мирослав Крлежа бр.60/1
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389 2 3280 457
E-пошта: olivera.krzhovska@lrcp.org.mk
Веб страница: www.lrcp.mk

Покана за доставување на понуди

Тендерска документација

Тендерска документација (работна верзија)

Основен проект со цртежи (крак 1)

Основен проект со цртежи (патека)

Технички опис (крак 1)

Технички опис (патека)

Предмер (работна верзија)

Појаснување на тендерска документација

Појаснување 2 на тендерска документација 

Појаснување 3 на тендерска документација

803, 2019

Покана за доставување на понуди – Градежни работи за реконструкција на фронтални излози на дуќани и калдрма во споменичка целина: „Стара Скопска Чаршија“

ПРОЕКТ ЗА ЛОКАЛНА И РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ
Потпроект: Промоција на чаршиски  туризам во општина Чаир
Потпроект бр: LRCP-1/17-SG-5

 Наслов на договорот: Градежни работи за реконструкција на фронтални излози на дуќани и калдрма во споменичка целина: „Стара Скопска Чаршија“
Референтен бр.: LRCP-1/17-SG-5-NCB/1 – 2

 ЛОТ 1
Идентификационен број на набавката: LRCP-1/17-SG-5-NCB/1
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА ФРОНТАЛНИ ИЗЛОЗИ НА ДУЌАНИ ВО СПОМЕНИЧКАТА ЦЕЛИНА „СТАРА СКОПСКА ЧАРШИЈА

 ЛОТ 2
Идентификационен број на набавката: LRCP-1/17-SG-5-NCB/2
КОНЗЕРВАЦИЈА И РЕСТАВРАЦИЈА НА КАЛДРМА

 1. Општина Чаир доби подгрант средства од Европската унија во рамките на подгрантовата шема на проектот „Локална и регионална конкурентност“ финансиран од ИПА 2 доверителскиот фонд на Европската унија (aдминистриран од Светска банка) и има намера дел од добиените средства од овој подгрант да ги искористи за плаќања по договор за: Градежни работи за реконструкција на фронтални излози на дуќани и калдрма во споменичка целина: „Стара Скопска Чаршија“
 2. Кабинетот на Заменик Претседателот задолжен за економски прашања и координација со економските ресори/Општина Чаир објавува покана за доставување на запечатени понуди од прифатливи понудувачи за реконструкција на фронтални излози на дуќани и калдрма во споменичка целина: „Стара Скопска Чаршија“.
 3. Процесот на понудување ќе се спроведе согласно методот “Национално  јавно наддавање” согласно  Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, јануари 2011 година, ревидирано јули 2014 година („Упатства за набавки“) и е отворен за сите прифатливи понудувачи како што е наведено во Упатствата за набавки. Исто така, погледнете ги параграфите 1.6 и 1.7 за политиката на Светска банка за судир на интереси.
 4. Заинтересираните прифатливи понудувачи можат да добијат дополнителни информации од Единицата за спроведување на проектот „Локална и регионална конкурентност во текот на работното време од 09:00 до 16:00 часот на адресата дадена подолу.
 5. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу. Електронско наддавање нема да биде дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат јавно отворени во присуство на назначени претставници на понудувачите и сите што ќе изберат да присуствуваат на адресата дадена подолу во 09.04.2019 во 11:00 часот.
 6. Сите понуди мора да бидат придружени со Гаранција за понуда во износ:
 • За ЛОТ 1: МКД 100.000
 •  За ЛОТ 2: МКД 170.000  
 1. Сите заинтересирани понудувачи можат да ја подигнат целокупната тендерска документација на македонски јазик на адресата наведена во точка 8 од ова барање.
 2. Адреса за контакт и доставување на понудите е:

Единица за спроведување на проектот
„Проект за локална и регионална конкурентност“
ул. Мирослав Крлежа бр.60/1, 1000 Скопје
Тел: +389 2 3280 457
E-пошта: sasko.badzukov@lrcp.org.mk
Веб страница: www.lrcp.mk

 

 

2407, 2018

Покана за доставување на понуди – Градежни работи за реконструкција на спортска сала во Крушево

Потпроект: Кругот на адреналинот развој на авантуристичкиот туризам во Крушево
Потпроект бр: LRCP-1/17-SG-1

Наслов на договорот: Градежни работи за реконструкција на спортска сала во Крушево
Референтен бр.: LRCP-1/17-SG-1-NCB/2

 1. Општина Крушево доби подгрант средства од Европската унија во рамките на подгрантовата шема на проектот „Локална и регионална конкурентност“ финансиран од ИПА 2 доверителскиот фонд на Европската унија (aдминистриран од Светска банка) и има намера дел од добиените средства од овој подгрант да ги искористи за плаќања по договор за: Градежни работи за реконструкција на спортска сала во Крушево.
 2. Кабинетот на Заменик Претседателот задолжен за економски прашања и координација со економските ресори/Општина Крушево објавува покана за доставување на запечатени понуди од прифатливи понудувачи за реконструкција на спортска сала во Крушево.
 3. Процесот на понудување ќе се спроведе согласно методот “Национално  јавно наддавање” согласно  Упатството на Светска банка: Набавка со средства добиени од IBRD Заеми и IDA Кредити, јануари 2011 година, ревидирано јули 2014 година („Упатства за набавки“) и е отворен за сите прифатливи понудувачи како што е наведено во Упатствата за набавки. Исто така, погледнете ги параграфите 1.6 и 1.7 за политиката на Светска банка за судир на интереси.
 4. Заинтересираните прифатливи понудувачи можат да добијат дополнителни информации од Единицата за спроведување на проектот „Локална и регионална конкурентност во текот на работното време од 09:00 до 15:30 часот на адресата дадена подолу.
 5. Понудите мора да се достават на адресата дадена подолу. Електронско наддавање нема да биде дозволено. Задоцнетите понуди ќе бидат одбиени. Понудите ќе бидат јавно отворени во присуство на назначени претставници на понудувачите и сите што ќе изберат да присуствуваат на адресата дадена подолу во 24.08.2018 во 10:00 часот.
 6. Сите понуди мора да бидат придружени со Гаранција за понуда во износ МКД 505.000.
 7. Адреса за контакт и доставување на понудите е:

Единица за спроведување на проектот
„Проект за локална и регионална конкурентност“
Адресирано до: Ивана Наумовска
ул. Мирослав Крлежа бр.60/1
1000 Скопје, Република Македонија
Тел: +389 2 3280 457
E-пошта: ivana.naumovska@lrcp.org.mk
Веб страница: www.lrcp.mk

Тендерска документација (пдф)
Тендерска документација (работна верзија)
Предмер (работна верзија)
Предмер со корекција (работна верзија)
Архитектура (технички опис)
Водовод и канализација (технички опис)
Карпа за качување (технички опис)
Архитектура (цртежи)
Водовод и канализација (цртежи)
Карпа за качување (цртежи)

Прочитај ги сите вести…